จำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

เป้าหมาย E2) การส่งเสริมการพัฒนาและการใช้สื่อการสอน

Impact Category:

การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล    

รายงานสถิติที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- ผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเป็นจำนวนเท่าไร

SDGs:

     

 

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  313