จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการในกิจกรรมการเรียนการสอนได้

เป้าหมาย E2) การส่งเสริมการพัฒนาและการใช้สื่อการสอน

Impact Category:

การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล    

รายงานสถิติที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- หลังเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้จัดทำสื่อการเรียนการสอนได้หรือไม่

SDGs:

     

 

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment 

ผู้เข้าชม  463