จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่นำอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนการสอนไปใช้อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย E2) การส่งเสริมการพัฒนาและการใช้สื่อการสอน

Impact Category:

การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล    

รายงานสถิติที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- ความถี่ที่อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการได้ถูกนำไปใช้บ่อยมากแค่ไหน

SDGs:

     

 

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  331