จำนวนสื่อการสอนที่กลุ่มเป้าหมายผลิตด้วยตนเอง

เป้าหมาย E2) การส่งเสริมการพัฒนาและการใช้สื่อการสอน

Impact Category:

การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล    

รายงานสถิติที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- ในการร่วมโครงการกลุ่มเป้าหมายได้ผลิตหรือสร้างสื่อขึ้นมาบ้างหรือไม่

SDGs:

     

  

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  502