จำนวนห้องเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายโครงการ

เป้าหมาย E2) การส่งเสริมการพัฒนาและการใช้สื่อการสอน

Impact Category:

การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล    

รายงานสถิติที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- กลุ่มเป้าหมายที่ตัวโครงการได้ส่งเสริมหรือที่ได้รับพัฒนานั้นเป็นจำนวนเท่าไร

SDGs:

     

  

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  318