Perks From Trash & Care The Whale

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ร่วมกับ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้งและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตระหนักถึงปัญหาของปริมาณการใช้พลาสติก และกระดาษที่เพิ่มมากขึ้น อันส่งผลกระทบต่อมลภาวะของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์เพื่อเป็นการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ Perks From Trash & Care The Whale” กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การสร้างความตระหนักให้กับผู้เช่าอาคารในการจัดการบริหารขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่ปล่อยสู่สาธารณะให้น้อยที่สุด ซึ่งจะนำไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะและใช้ประโยชน์สูงสุด โดยมีคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมขึ้นเวทีพูดคุยถึงการสนับสนุนกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เข้าชม  972