จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการพัฒนา/ทำกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย D5) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการพ้ฒนาเพื่อสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนให้เกิดจิตสำนึกและแรงบันดาลใจ

 

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานสถิติที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนที่เริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เวลาในการพัฒนาตนเองหรือทำกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรม มีจำนวนเท่าไร

 

SDGs:

     

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  324