โครงการ Care the Whale@Ratchada ครบ 1 ปี @CW Tower

     

  คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับบ้านเลขที่ 90 CW Tower  หนึ่งในสมาชิกโครงการ  Care the Whale@Ratchada  ในโอกาสที่เข้าร่วมโครงการ Care the Whale@Ratchada ครบ 1 ปี เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการขยะ และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ให้ผู้เช่าภายในอาคารร่วมลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากต้นทางให้น้อยลง เพื่อลดผลกระทบที่ส่งผลกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว   

นอกจากนี้  CW Tower ยังได้ขยายเครือข่ายต่อยอดในกลุ่มของผู้ที่มีเป้าหมายเดียวกันกับโครงการฯ อาทิ บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันและเกิดผลในการบริหารจัดการขยะในวงที่กว้างขึ้น

และในโอกาสนี้ ได้ร่วมกันเปิด “วาฬ” สัญลักษณ์ของโครงการประจำ CW Tower ที่ชื่อว่า “น้องน้ำใสและทรายสวย” ปฏิมากรรมที่เกิดจากการประดิษฐ์ของพนักงาน CW Tower

 

 

 

 

#CaretheWhale
#ขยะล่องหน
#กำจัดคำว่าขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด
ผู้เข้าชม  1092