กองทุนบัวหลวงร่วมปลูกป่าสนับสนุนโครงการ Care the Wild ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

กองทุนบัวหลวงสนับสนุนโครงการ Care the Wild ร่วมปลูกป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จ.มหาสารคาม
 
 
คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณทนง ขันทอง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Strategic Communications บลจ. บัวหลวง (กองทุนบัวหลวง) มอบเงิน 1.2 แสนบาท สนับสนุนโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จ.มหาสารคาม โดยมีคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคุณพิชัย เอกศิริพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ รับมอบ โดยปลูกไม้เศรษฐกิจซึ่งเมื่อไม้เติบใหญ่จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสร้างระบบนิเวศที่สมดุลได้ในอนาคต
 
 
ผู้เข้าชม  1104