Ep6: รู้จักกับ SE ผู้สูงอายุ

พบ SE ที่ตอบโจทย์ สังคมยุค Aging Society ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม และรายได้ จากการทำ เกษตรกรรมในเวลาว่าง

ชุมชนได้อุดหนุนสินค้าเกษตร คุณภาพปลอดสารพิษจากผู้สูงวัย

 

 
ผู้เข้าชม  6765