Ep7 : เข้าใจงบการเงินเบื้องต้น Financial Models

????️ การบัญชีการเงินเบื้องต้นที่ ผู้ประกอบการ จำเป็นต้องรู้ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม เพื่อให้ทราบ
????️ การวัดผลการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อความอยู่รอดและมีกำไร
????️ การวิเคราะห์สถานนะทางการเงินของกิจการ

 

ผู้เข้าชม  16924