Ep9 : SE ผู้สร้างคุณค่า (ขยะ)ในสิ่งที่คนอื่นมองข้าม

????️ / สร้างมูลค่า (ขยะ) ในสิ่งที่ทุกคนมองข้าม ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่
????️  / การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนที่ด้อยโอกาส
????️ / Pain point ของสังคมที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจเพื่อสังคม

 

 

ผู้เข้าชม  11542