Ep10 : SE แห่งแรกประเทศไทย ที่ฟื้นฟูผู้เปราะบางให้มีสุขภาวะที่พร้อมคือสู่สังคม

????️ การฟื้นฟูคืนสู่สุขภาวะของผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวช เป็นที่รู้จักกันในนาม Living Recovery Center
????️ ฟื้นฟู สร้างกิจกรรมต่างๆให้กับบุคคลเหล่านั้น เพราะเชื่อว่า ทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง
????️ แรงบันดาลใจและตัวจุดประกายรวมทั้งกำลังใจในการทำธุรกิจเพื่อสังคม

ผู้เข้าชม  12350