Ep11 : SE ที่สนับสนุนให้เด็กไทย เข้าใจและเข้าถึงภาษาอังกฤษโดยการสื่อสารและสนทนากับอาสาสมัครชาวต่างชาติ

????️ วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ เห็นความสำคัญในเรื่องการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับเด็กและเยาวชน
????️ การประสานงานกับคนในพื้นที่และจัดหาครูจิตอาสาชาวต่างประเทศ
????️ แรงบันดาลใจและตัวจุดประกาย ที่เห็นถึงโอกาสและปัญหาของสังคมเรื่องนี้

ผู้เข้าชม  8410