Care The Whale - พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

"เป้าหมายการกำจัดขยะสิ่งที่วัดเลือกทำคือสร้างองค์ความรู้ให้แก่พระและชุมชน ในเรื่องการลดปริมาณขยะและนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบและเกิดการปฏิบัติตาม"

 

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

เจ้าอาวาสวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ

__
 
 
#carethewhale
#ขยะล่องหน
#กำจัดขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด
ผู้เข้าชม  883