Care The Whale - ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

"วิกฤตโลกร้อน ถ้าไม่รีบร่วมกันแก้ไขภายในปี 2050 ขยะในทะเลจะมีมากกว่าจำนวนปลาที่อยู่ในมหาสมุทร"

 

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
กรรมการกำกับการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

__


#carethewhale
#ขยะล่องหน
#กำจัดคำว่าขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด

ผู้เข้าชม  1005