ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายความร่วมมือโครงการ Care the Whale สู่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม. มหิดล

 
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดินหน้าขยายความร่วมมือการบริหารจัดการขยะโครงการ Care the Whale จากพื้นที่ต้นแบบย่านถนนรัชดาภิเษก สู่พื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในการร่วมกันส่งเสริมการดำเนินการบริหารจัดการขยะของคณะฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นขยะล่องหน ตลอดจนความร่วมมือในการถอดบทเรียนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
 
     โดยมี คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แชร์องค์ความรู้และแนวคิดโครงการ Care the Whale “ขยะล่องหน” และรองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ เมื่อ 24 พ.ค. 2564
 
     ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการ Care the Whale ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตรกว่า 40 องค์กร ร่วมลดก๊าซเรือนกระจกจากการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะได้ถึง 6,067 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 674,184 ต้น
 
 
 
ผู้เข้าชม  770