องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF) และพันธมิตร ขอสำรวจความคิดเห็นในระดับองค์กร ในเรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ ในโอกาสที่วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564

 

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF) และพันธมิตร ขอสำรวจความคิดเห็นในระดับองค์กร 
ในเรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ ในโอกาสที่วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564
     ผลสรุปความคิดเห็นดังกล่าว  องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จะนำไปประกอบเป็นข้อมูลเพื่อผลิตเป็นสื่อการเรียนรู้ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานของท่านในการเผยแพร่ต่อไป เช่น พนักงาน ชุมชน หรือผู้ถือหุ้นกู้ เป็นต้น 
     ทั้งนี้ หากหน่วยงานท่านสนใจรายงานสรุป ของแบบสำรวจความคิดเห็น สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่  องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF) ที่ คุณอมรชัย แจวเจริญวัฒนา ตำแหน่ง Corporate Alliances Specialist หมายเลขติดต่อ 02356-9451
หรือ email: achallcharoenwattana@unicef.org  
 
    จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการให้ข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานต่อไป  ท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสำรวจ
ผู้เข้าชม  41