สถานีขยะล่องหน @ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า

 

ที่มา

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวนโยบายในการส่งเสริมบริษัทจดทะเบียน ในการดำเนินการด้านความยั่งยืน ทั้งในด้านธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยหนึ่งในแนวทางดังกล่าว คือ การพัฒนาแพลตฟอร์มความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้การทำงานในโครงการ Care the Whale : ขยะล่องหน  ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่ถนนรัชดาภิเษก โดยมีองค์กรภาคธุรกิจในพื้นที่ ภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน Circular Economy  ธุรกิจเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม และภาครัฐ จำนวน  30 แห่ง ร่วมกันออกแบบและขับเคลื่อนโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการขยะ มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (UN SDG 13 Climate Action) ภายใต้แนวคิ และวิธีปฏิบัติ “ขยะล่องหน”

 

   ในปี 2564 นี้  Care the Whale ได้ขยายพื้นที่ความร่วมมือไปยังพื้นที่ย่านชุมชน นำร่องบนพื้นที่ชุมชนคุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ จัดตั้ง “สถานีขยะล่องหน @ ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า”  ชวนชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ทั้ง 6 ตำบล สร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง การบริหารการจัดการขยะ และส่งเสริมแนวคิด ขยะไม่ใช่ขยะ โดยให้ชุมชนนำขยะมาล่องหน ภายใต้แคมเปญ “เก็บ แยก แลก จ้า”  ด้วยการสะสมคะแนนแลกขยะ (ขวดขุ่น ขวดใส ถุงใส เศษผ้า) เป็นของกินของใช้คุณภาพจากสหพัฒน์ ได้ที่ วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

วัตถุประสงค์ : 

1. สร้างโมเดล และเครือข่าย “ขยะล่องหน” Care the Whale ในระดับชุมชนโดยร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน

2. เพื่อส่งเสริมชุมชนคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ บริหารจัดการขยะ และขยะในชุมชนได้นำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล เป็นผลิตภัณฑ์ที่กลับคืนสู่ชุมชน

3. สร้างระบบสถานีขยะล่องหน กลไกลดค่าครองชีพ ในชุมชนคุ้งบางกะเจ้าในสถานการณ์โควิด-19

องค์กรที่ร่วมดำเนินการ:

1.บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) อุปการะคุณสินค้าอุปโภคบริโภคในการแลกขยะ ร่วมส่งเสริมรณรงค์การบริหารจัดการขยะให้ถูกต้อง

2.วัดจากแดง สื่อสารให้ความรู้ด้านการแยกขยะเป็นจุดทำกิจกรรมการแลกขยะเป็นสินค้า พร้อมทั้งนำขยะไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์

3.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนระบบการคำนวณ Carbon Footprint ขับเคลื่อนโครงการเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์โครงการ ประเมินผลโครงการ


ระยะเวลาแคมเปญ :

            1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564

ประเภทขยะที่รับแลก :

  • พลาสติกขวดขุ่น (HDPE) 
  • พลาสติกขวดใส (PET) 
  • พลาสติกถุงใส ถุงแกง (PP) 
  • เศษผ้า

หมายเหตุ:  6 ตำบล*ได้แก่ ต.บางกะเจ้า ต.บางกอบัว ต.บางน้ำผึ่ง ต.บางกระสอบ ต.บางยอ และต.ทรงคนอง  

 

 

 


 

ผู้เข้าชม  3265