ป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว

หมู่ 2 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

 “ปลูกไม้ ให้ได้ป่า...ร่วมมือชุมชนใช้หลักธรรมาภิบาล ปกป้องป่าให้เติบโต”

จุดเด่น : ชุมชนมีความเข้มแข็ง สร้างพื้นป่าตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์และลดภัยแล้ง 

และเป็นแหล่งอาหารแก่สมาชิกชุมชนบ้านชัฎหนองยาว

 

พื้นที่ปลูก : 10 ไร่ จำนวน 2,000 ต้น
พันธุ์ไม้ที่ต้องการปลูก :
- ไม้ยืนต้น ได้แก่ พะยุง ประดู่ป่า พฤกษ์ สะเดา ขี้เหล็กบ้าน มะตูม มะขวิด ผักหวานป่า

_________________________________________________________________________________________________

เนื้อที่ป่าชุมชน : 1576 ไร่
ได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ : พ.ศ. 2554
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
ระยะทางจากกรุงเทพ : 140 กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพ : 2 ชั่วโมง 30 นาที

---------------------------------------------------------------------------------------------

   | เริ่มปลูก : กันยายน 2562

   | พื้นที่ปลูก : 10 ไร่

   | ความสูงเฉลี่ย : 180 cm. ณ เดือนมีนาคม 2564

   | อัตราการรอดตายของต้นไม้ : 96% ณ เดือนมีนาคม 2564 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Update : การสนับสนุน การปลูก การดูแลและติดตามผลการเติบโต

---------------------------------------------------------------------------------------------

การสนับสนุนจากองค์กรภาคธุรกิจ

ป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว หมู่ 2 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด้านช้าง จ.สุพรรณบุรี พื้นที่นำร่องเปิดโครงการ "สร้างป่าด้วยใจ" Care the Wild ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อปลูกต้นไม้จำนวน 10 ไร่ จากองค์กรภาคตลาดทุน ประกอบด้วย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) บริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) ชมรมคัสโตเดียน และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการ Care the Wild โดยมีกรมป่าไม้ ยื่นความจำนงเป็นองค์กรผู้ปลูกโดยทำงานร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว ซึ่งมีผู้ใหญ่สวอง บุตรทะวงษ์ ประธานคณะกรรมการป่าชุมชนฯ และสมาชิกหมู่ 2 จำนวน 220 ครัวเรือน ร่วมปลูกป่าและติดตามรายงานผลการเติมโตของพื้นป่าแห่งนี้ตลอดระยะเวลา 6 ปี โดยมีผลลัพธ์ต้นไม้มีอัตราการรอดตาย 100 % ตามเป้าหมายโครงการ

 

 

 

 

 

ทีมผู้บริหารคณะทำงานโครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) บริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) ชมรมคัสโตเดียน และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ร่วมทำกิจกรรมโครงการ "สร้างป่าด้วยใจ" Care the Wild ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว ร่วมกับประธานกลุ่มและสมาชิกชุมชน

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

การติดตามผลการปลูกครั้งที่ 1  # 7 มีนาคม 2563

กระบวนการปลูก และการบริหารจัดการน้ำ

ป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาวได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อปลูกต้นไม้ จำนวน 10 ไร่ โดยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมคณะทำงานโครงการ Care the Wild กรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยาการป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) และชุมชนบ้านชัฎหนองยาว ได้ร่วมประชุมวางแผนการปลูก เตรียมการปลูก และดำเนินการปลูกได้ครบ 10 ไร่ เป็นไปตามแผนที่กำหนด เมื่อต้นเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา

  

 

 

 

วางแผนปลูกต้นไม้ตามหลักวิชาการแบบ Intensive และวางระบบน้ำ ติดตั้งปั๊มน้ำ เพื่อสูบน้ำไปยังแทงก์น้ำ และต่อท่อสายน้ำหยดไปยังโคนต้นไม้ทุกต้น เพื่อลดแล้งในช่วงฝนขาดฤดู ก่อให้เกิดผลลัพธ์การรอดตายสูงสุด

 

ผลสำเร็จการปลูกป่าจำนวน 10 ไร่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562

ชุมชนบ้านชัฎหนองยาว บำรุงดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้มีอัตราการรอดตายสูงสุด และดูแลต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี และมีการปลูกซ่อมเสริมกรณีต้นไม้ตาย โดยมีเป้าหมายต้นไม้ที่ปลูกมีอัตราการรอด 100%

 

ผลลัพธ์ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม

จากการสนับสนุนของภาคธุรกิจ ในการระดมทุนเพื่อปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุม 1576 ไร่ สร้างผลสำเร็จการปลูกป่าจำนวน 10 ไร่ ด้วยต้นไม้กว่า 2,000 ต้น ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 18,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดซ์ออกไซต์เทียบเท่า สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านชัฎหนองยาว หมู่ 2 ซึ่งมีสมาชิก 220 ครัวเรือน และชุมชนรอบข้าง ม.13 บ้านหนองทับ ม.1 บ้านวังกุ่ม  ม.12 ห้วยแห้ง ม.16 บ้านใหม่ทรายทอง  ม.6 บ้านน้อยผ่าแฝก  ม.15 บ้านใหม่กกเต็น  รวมกว่า 1,000 ครัวเรือน ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหาร หาเห็ด หน่อไม้  ผักหวาน  ตามฤดูกาล ของป่าสร้างรายได้

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

การติดตามผลการปลูกครั้งที่ 2  #  7 กันยายน 2563

เป็นระยะเวลาครบ 1 ปี นับจากวันที่ปลูก จากการสนับสนุนของภาคธุรกิจ ในการระดมทุนเพื่อปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว สร้างผลสำเร็จการปลูกป่าจำนวน 10 ไร่ ด้วยต้นไม้กว่า 2,000 ต้น สมาชิกชุมชนบ้านชัฎหนองยาวได้รายงานผลการเติบโตตามแบบฟอร์มติดตามผลการปลูกป่าในโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” (CW2) มายังโครงการฯ ต้นไม้มีอัตราความสูงเฉลี่ย 150 เซนติเมตร และต้นไม้มีอัตราการรอดตายถึง 96% เป็นผลมาจากการติดตั้งระบบน้ำหยด ที่ช่วยให้ต้นไม้ได้รับน้ำอย่างเพียงพอเติบโตได้ดีถึงแม้อยู่ในช่วงฤดูแล้ง ดำเนินการกำจัดวัชพืชที่ขึ้นบริเวณโคนต้นเพื่อลดการตาย และเป็นผลมาจากการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในชุมชนกว่า 220 ครัวเรือน ดูแลปกป้องต้นไม้ให้มีอัตราการรอดตายสูงสุด 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

การติดตามผลการปลูก ครั้งที่ 3  #  7 มีนาคม 2564

นับเป็นการติดตามผลครั้งที่ 3 สำหรับพื้นที่นำร่องโครงการ "สร้างป่าด้วยใจ" Care the Wild ที่ประสบความสำเร็จการปลูกป่าจำนวนพื้นที่ 10 ไร่ ต้นไม้กว่า 2,000 ต้นจากการสนับสนุนของภาคธุรกิจ ทีมทำงานโครงการ Care the Wild กรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้ใหญ่สวอง บุตรทะวงษ์ ประธานคณะกรรมการป่าชุมชนฯ และสมาชิกชุมชนบ้านชัฎหนองยาว ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการปลูกป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว ผลลัพธ์ของการปลูกป่าคือต้นไม้มีความสูงเพิ่มขึ้น 2-3 เมตร อัตราความสูงเฉลี่ย 180 เซนติเมตร และต้นไม้มีอัตราการรอดตายถึง 96% เป็นผลลัพธ์และผลสำเร็จจากการบริหารจัดการระบบน้ำให้พอเหมาะพอเพียงต่อต้นไม้ทุกต้นในบริเวณแปลงปลูก

 

 

 

การติดตามผลการปลูก ครั้งที่ 4  #  7 กันยายน 2564 (โปรดติดตามข้อมูล...)

 


(ผู้ที่สนใจในการร่วมสร้างผืนป่าร่วมกับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” สร้างป่าด้วยใจ เพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศ สามารถติดต่อได้ที่  ของเว็บไซต์ SET Social Impact ร่วมเป็นสื่อกลางในการสร้างป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี)

ผู้เข้าชม  273