Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS ในฐานะโค๊ชที่ปรึกษาทางด้านผู้ประกอบการ ร่วมเปิดงานและแสดงความยินดี โครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ในจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท ลีฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็น หนึ่งใน Social Enterprise ภายใต้เครือข่าย SET Social Impact Platform ที่สร้างผลลัพธ์ทางสังคม ด้านผู้เปราะบาง กลุ่มผู้มีประสบการณ์ตรงทางจิตเวช
 
โดยโครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มีวัตถุประสงค์ให้คนพิการทางจิตสังคมมีอาชีพและรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านจิตเวชของสังคมไทย และร่วมกันขับเคลื่อนสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีคนพิการทางจิตสังคมเข้ารับการฝึกอาชีพ 8 คน คนพิการทางจิตสังคมร่วมฝึกทักษะการประสานงานและเป็น job coach 15 คน สมาชิกในครอบครัว 23 ครอบครัว
 
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ จากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังสอดคล้องกับการฝึกงานและการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ทั้งนี้ หากหน่วยงานภาคเอกชน สนใจมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกับการฝึกอาชีพคนพิการทางจิตสังคม
 
 
สามารถติดต่อได้ที่ www.setsocialimpact.com
หรือ ติตด่อไปที่ บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โทร 088 643 2000
ผู้เข้าชม  502