ป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว

หมู่ 2 ต.ห้อยขมิ้น อ.ด้านช้าง จ.สุพรรณบุรี​ 

 “เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดแล้งพื้นที่เขตเงาฝน”

จุดเด่น : ชุมชนมีความเข้มแข็งทุ่มเทเพื่อพัฒนาผืนป่า สร้างระบบนิเวศป่าไม้ พัฒนาเขตชุมชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว

เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้คืนสู่ชุมชน


 
 

พื้นที่ปลูก : 10 ไร่ (2 แปลง) จำนวน 2,000 ต้น
พันธุ์ไม้ที่ต้องการปลูก :

แปลงที่ 1 กระบก ขี้เหล็กบ้าน น้อยหน่า ประดู่ป่า พฤกษ์ พะยอม พะยูง มะขวิด มะขาม มะขามป้อม มะตูม มะม่วง มะฮอกกานี สะเดา
แปลงที่ 2 กระถินณรงค์ กัลปพฤกษ์ ขี้เหล็กบ้าน ประดู่ป่า พฤกษ์ พะยอม พะยูง สัก มะกอก มะขาม มะค่าแต้ มะค่าโมง มะม่วงหิมพานต์ มะฮอกกานี ยางนา สะเดา

_________________________________________________________________________________________________

เนื้อที่ป่าชุมชน : 1,576 ไร่
ได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ : ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562
ระยะทางจากกรุงเทพ : 140 กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพ : 2 ชั่วโมง 30 นาที

---------------------------------------------------------------------------------------------

   | เริ่มปลูก : กันยายน 2563

   | พื้นที่ปลูก : 10 ไร่

   | ความสูงเฉลี่ย : เฉลี่ย 3.5-5 เมตรณ เดือนกันยายน 2566

   | อัตราการรอดตายของต้นไม้ : 100% ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2566

---------------------------------------------------------------------------------------------

พื้นที่ต้นแบบโครงการ Care the Wild 2562

การสร้างป่า จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการและระยะเวลา ดั้งนั้น พื้นที่เป้าหมาย จะเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างป่าได้จริง มีผู้ดูแลต้นไม้      การจัดการเรื่องแหล่งน้ำ เริ่มพื้นที่นำร่องร่วมกับกรมป่าไม้ ที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วคือ พื้นที่จำนวน 10 ไร่ บ้านชัฎหนองยาว ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เมื่อเดือนกันยายน 2562