SET SE102 ปี 2022

 

 

 

 

 


1. ผู้สมัครต้องมีตำแหน่ง Founder และ Co-Founder เท่านั้น
2. เป็นนิติบุคคล (หจก./ บจ./ มูลนิธิ/ สหกรณ์/ วิสาหกิจชุมชน) และมีรูปแบบธุรกิจที่มีเป้าหมายการแก้ปัญหาสังคมด้านพัฒนาชุมชน การเกษตร สิ่งแวดล้อม
    การศึกษา สุขภาพ และผู้เปราะบาง 
3. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากใบสมัคร และจาก Pre-sessional Course : SE101 Online Offering Season 1 และ Season 2 เท่านั้น
    3.1 ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลใบสมัครทั้งในส่วนที่เป็น PDF และ Google Drive 
    3.2 ผู้สมัครต้องเข้ารับฟัง Pre-sessional Course : SE101 Online Offering Season 1 และ Season 2 จำนวน 7 วิชา จากทั้งหมด 22 วิชา
                       และตอบคำถามในใบสมัครประกอบการคัดเลือก
4. หากผู้สมัครได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
    4.1 ผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์เข้านำเสนอแผนธุรกิจ และสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ SET Social Impact Gym
   4.2 ผู้สมัครต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ครบทุกครั้ง หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของ โครงการได้เกิน 2 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 เมษายน 2565
สอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ฉัตรวีรยา 02-009-9899 / มณีวรรณ 02-009-9000 ต่อ 3672 

 

 

 

 

ผู้เข้าชม  4400