Care the Wild “ปลูกป้อง” รีบปลูก นำทัพพันธมิตรสมาคม maiA และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มผืนป่า 91 ไร่

 

ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)  พร้อมด้วยผู้บริหาร บจ.mai และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ผืนป่า ซึ่งระดมทุนผ่านโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect  ณ ชุมชนบ้านอ้อยและบ้านบุญเริง บริเวณอ่างเก็บน้ำม่อนแม่ถาง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ รวม 91 ไร่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำ ร่วมกับสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้  โดยมี วิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนพันธมิตรภาครัฐและชุมชน ประกอบด้วย  ประลอง ดำรงค์ไทย อดีตอธิบดี กรมควบคุมมลพิษ และนันทนา บุญยานันต์ ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง 14 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม

 

      

 

      

 

และร่วมเส้นทางศึกษาความเชื่อมโยงของ “ป่า คน ธรรมชาติ ลุ่มน้ำแม่ถาง” ผ่าน 7 ฐานเรียนรู้ ร่วมกับพันธมิตร กรมป่าไม้ เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งทั้ง 14 หมู่บ้านรวมกว่า 200 คน  บนพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำม่อนแม่ถางซึ่งมีพื้นที่ป่า รวม 2,843ไร่ เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำ  

 

     

 

ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อผลิตผลทางการเกษตรเพื่อบริโภคและเชิงพาณิชย์ และสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างรายได้แก่ชุมชนกว่า 390 ครัวเรือน และเมื่อต้นไม้เติบโตจะช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก 163,800 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

 

      

 

ผู้เข้าชม  511