สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า เดินหน้าให้ความรู้ ขยะล่องหนแก่เยาวชน 11 โรงเรียนรอบคุ้งบางกะเจ้า

สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า เดินหน้าให้ความรู้ ขยะล่องหนแก่เยาวชน 11 โรงเรียนรอบคุ้งบางกะเจ้า

บมจ.สหพัฒนพิบูล และวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ หนึ่งในพันธมิตรดำเนินโครงการ สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า เดินหน้าให้ความรู้ การบริหารจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชน แก่เยาวชน นักเรียนในสังกัด  11 โรงเรียนรอบคุ้งบางกะเจ้า โดยเริ่มให้ความรู้โรงเรียนวัดป่าเกดเป็นโรงเรียนแรก ในวันอังคารที่ 19 ก.ค. 2565

เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนในชุมชนมีจิตสำนึกคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตระหนักรู้ถึงปัญหาขยะและผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศของโลก พร้อมกับชี้แนะแนวทาง การแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ 3R ได้แก่ Reduce Reuse Recycle 

เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้และแบ่งปันความรู้การแยกขยะสู่ครัวเรือน และเป็นการประชาสัมพันธ์แก่ครัวเรือนแยกขยะ ขวดขุ่น ขวดใส  ขวดแก้ว ถุงใส และเศษผ้า
นำส่งให้กับสถานีขยะล่องหน ณ วัดจากแดง เพื่อสะสมคะแนน และของกินของใช้ สินค้าเพื่อสุขภาพ ที่สนับสนุนโดย บมจ.สหพัฒนพิบูล รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ บมจ.โอสถสภา และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยขยะที่นำส่งสถานีขยะล่องหน จะนำไปผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่หรือ Recycle เป็นวัสดุก่อสร้าง โดยวัดจากแดงเพื่อสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎก

#carethewhale
#สถานีขยะล่องหน
#คุ้งบางกะเจ้า

ผู้เข้าชม  335