Care the Wild “ปลูกป้อง” รีบปลูก จับมือพันธมิตร บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC) ณ ป่าชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

Care the Wild “ปลูกป้อง” รีบปลูก จับมือพันธมิตร บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC)  ขับเคลื่อนเพิ่มพื้นที่ป่า 20 ไร่  แปลงที่ 4  ของฤดูปลูกปี 65 เพิ่มพูนความสมบูรณ์ระบบนิเวศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ณ ป่าชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  

คุณวโรภาส กิมชูวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชยกิจ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของ บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC)  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่ากับพันธมิตร ทีมผู้บริหารของกรมป่าไม้ คุณนันทนา บุณยานันต์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน  ประทีป เอกฉันท์ ผู้อำนวยศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี  คุณประลอง ดำรงด์ไทย อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะทำงานพิจารณาพื้นที่ปลูกป่า ในโครงการ Care the Wild  พร้อมด้วยชุมชนศักยภาพ เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ “รักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2561 การตีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน มีการอนุรักษ์และมีการใช้ประโยชน์โดยคำนึงถึงคุณค่าของทรัพย์กรให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

     

 

GGC ผู้บุกเบิกด้านผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมี (ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพจากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์) ในประเทศไทย ร่วมปลูกต้นไม้ 4,000 ต้น บนพื้นที่ 20 ไร่ บริเวณป่าชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติที่มีชื่อเสียง ตั้งในพื้นที่แหล่งต้นน้ำชุมชนห้วยดินโส  มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น หญ้าถอดปล้อง 400 ล้านปี ปูร้อยสี จักจั่นงวงช้าง ต้นไทรขนาดใหญ่ ดงตาว ดงจันผา และสัตว์ป่ามากมาย และมีไฮไลท์ คือ อุโมงค์ 3 มิติ ยาว 2,400 เมตร ที่ขับรถทะลุไปอีกช่องอุโมงค์ที่เป็นเหมืองตะกั่วเก่าได้  นับเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเพื่อรองรับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

Care the Wild “ปลูกป้อง” รีบปลูก แปลงที่ 4 นี้ได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมแล้วกว่า 128 ไร่ และยังมีการปลูกต่อเนื่องกว่า 200 ไร่ในฤดูปลูกปีนี้ 

ผู้เข้าชม  516