สัปดาห์ที่ 2 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม

                                                           

                                                          enlightened SET SE101 Online Offering ความรู้เบื้องต้นการลงทุนทางสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม

 

 

 

ผู้เข้าชม  535