สัปดาห์ที่ 6 : เครื่องมือการวิเคราะห์ความซับซ้อนของปัญหาสังคมและการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสำหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคม

ผู้เข้าชม  88