สัปดาห์ที่ 9 : การสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ

                                                          enlightened SET SE101 Online Offering "การวัดผลทางสังคมดีอย่างไร? ทำอย่างไร? "

ผู้เข้าชม  90