สัปดาห์ที่ 10 : การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment; SIA)


                                                          enlightenedSET SE101 Online Offering "การวัดผลทางสังคมดีอย่างไร? ทำอย่างไร? "

                                                           enlightenedหนังสือ “SIA: Past, Present, Future”

ผู้เข้าชม  147