สัปดาห์ที่ 12 : แผนภาพโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas; BMC) สำหรับธุรกิจเพื่อสังคม


 

 

                                                          enlightened SET SE101 Online Offering I เข้าใจคุณค่าและการดำเนินธุรกิจ ValueProposition&BusinessModel

                                                          enlightened Business Model Canvas

ผู้เข้าชม  584