สัปดาห์ที่ 13 : การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของ BMC จากกรณีศึกษา

                                                          enlightenedSET SE101 Online Offering Iเข้าใจคุณค่าและการดำเนินธุรกิจ ValueProposition&BusinessModel
                                                          enlightenedBusiness Model Canvas

 

ผู้เข้าชม  87