สัปดาห์ที่ 14 : การพัฒนา BMC ของธุรกิจเพื่อสังคมของตนเอง

 

                                                          enlightenedSET SE101 Online Offering Iเข้าใจคุณค่าและการดำเนินธุรกิจ ValueProposition&BusinessModel

                                                          enlightenedBusiness Model Canvas

ผู้เข้าชม  86