งดหลอดเต่าปลอดภัย @ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งดหลอดเต่าปลอดภัย @ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาชิกโครงการ Care the Whale นำหลักการของโครงการไปขยายผล ทำให้เกิดโครงการ “งดหลอดเต่าปลอดภัย”  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยลดขยะพลาสติกในทะเลที่ประเทศไทยมีปริมาณมากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ  รวมถึงให้บุคลากรและผู้ใช้บริการตระหนักถึงปัญหาขยะเกิดพฤติกรรมการลด ละ เลิกการใช้หลอดพลาสติก รู้จักการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหลอดพลาสติกคร่าชีวิตสัตว์น้ำทะเล เช่น เต่า  
โครงการ “งดหลอดเต่าปลอดภัย” คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีเป้าหมายที่จะช่วยลดขยะพลาสติกในทะเล และสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาภัยร้ายจากขยะพลาสติก พร้อมรณรงค์ให้บุคลากรและผู้ใช้บริการเกิดพฤติกรรมลด ละ เลิก ใช้หลอดพลาสติก  รู้จักการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหลอดพลาสติกคร่าชีวิตสัตว์น้ำทะเล หัวใจสำคัญของการลดปริมาณขยะเกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเราทุกคน โครงการจึงจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น โปสเตอร์ คลิปวีดีโอเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ปลุกจิตสํานึก เกิดความร่วมมือร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดใช้หลอด ลดโลกร้อน ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพื่อโลกของเรา

โครงการ “งดหลอดเต่าปลอดภัย” ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 9 พฤศจิกายน 2564 เปิดรับบริจาคหลอดพลาสติกที่ใช้แล้วและผ่านการทำความสะอาดตากแดดหรือผึ่งให้แห้ง และรวบรวมหลอดพลาสติกนำส่งให้กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง เพื่อนำไปทำเป็นหมอนมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงไม่เกิดบาดแผลกดทับจากปุ่มกระดูก เกิดความสบายตัวในการนอน ลดการสะสมของไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้หลังจากดำเนินโครงการ พบว่าบุคลากรและผู้ใช้บริการเกิดการตระหนักรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด ละ เลิกใช้หลอดเพื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกคนจะร่วมกันลดการเกิดขยะตั้งแต่ต้นทาง รู้จักคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และหาทางไปให้กับขยะ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์รีไซเคิลหรือนวัตกรรมรีไซเคิลเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
หากองค์กรใดสนใจแนวคิดการลด ละ เลิก การใช้หลอดพลาสติกดังกล่าว สามารถเอารูปแบบการดำเนินการไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดการจัดการขยะภายในองค์กรของท่านได้  หรือหากอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ email : socialdevelopmentdepartment@set.or.th

#carethewhale
#ขยะล่องหน
#MUSH #SET

ผู้เข้าชม  533