SET จับมือ Thai GE Network เปิดตัวโครงการสร้างผู้ประกอบการทางสังคมในระดับอุดมศึกษา Social Enterprise (SE) @General Education (GE)“SET  จับมือ Thai GE Network เปิดตัวโครงการสร้างผู้ประกอบการทางสังคมในระดับอุดมศึกษา Social Enterprise (SE) @General Education (GE)”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย และพันธมิตรเครือข่ายการศึกษา เปิดตัวโครงการสร้างผู้ประกอบการทางสังคมในระดับอุดมศึกษา Social Enterprise (SE) @General Education (GE) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษและเปิดงาน “ปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อไทยก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดยั้ง” ซึ่งมีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาคการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนภาคการศึกษาไทย สนับสนุนการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นสมัยใหม่ในระบบอุดมศึกษา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา 

 

 

โครงการสร้างผู้ประกอบการทางสังคมในระดับอุดมศึกษา Social Enterprise (SE) @General Education (GE) เป็นความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (Thai GE Network) และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคสังคม ร่วมยกร่างวิชา “ผู้ประกอบการทางสังคม” บรรจุให้เป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในปีการศึกษาหน้า เพื่อขยายองค์ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้กับคนรุ่นใหม่ในระบบการเรียนรู้  สร้างจุดตั้งต้นความคิดในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปลูกฝังทัศนคติให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรากฐานของการประกอบธุรกิจ สร้างศักยภาพการเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต 

 

 

ภายใต้ความร่วมมือนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำคู่มือและสื่อประกอบการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนนำไปปรับใช้และถ่ายทอดความรู้ต่อ และจะมีการจัดจัดอบรม Train the Trainer เป็นครั้งแรกในวันที่ 10-11 พฤศจิกายนนี้ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยที่สนใจ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม หรือดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  https://www.setsocialimpact.com/impact-program/se-ge/

ผู้เข้าชม  254