Care the Wild เติบโตอย่างยั่งยืน SET จับมือ BAY ปลูกป่าน่าเที่ยวที่บ้านพุตูม

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลก หันมาให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เนื่องจากลูกค้าและสังคมมีความคาดหวังสูงขึ้น รวมทั้งกฎกติกาของโลกที่เรียกร้องให้ทุกคนร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีความเชื่อว่า องค์กรธุรกิจมีส่วนสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่โลกได้

องค์กรธุรกิจยุคใหม่สมัยนี้ จึงต้อง “เก่งและดี” มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความยั่งยืน วิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ยังต้องรอบด้าน นอกจากการทำธุรกิจให้เติบโตแล้ว ยังหมายถึงอีก 3 ด้านที่สมดุล คือสิ่งแวดล้อม(การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม) สังคม (การเกื้อกูลสังคมรอบข้าง) และธรรมาภิบาล (บริหารจัดการดีมีความโปร่งใส)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) (BAY) สถาบันการเงินชั้นนำของไทยเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ ขณะเดียวกันก็เป็นพันธมิตรกับ Care the Wild มาตั้งแต่เริ่มต้น(9 ก.ย.2563)  ร่วมโครงการปลูกป้อง “Plant & Protect” ปลูกและปกป้องดูแลต้นไม้ให้กลายเป็นผืนป่าใหญ่ ปลูกป่าต่อเนื่องนับถึงปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว...มาร่วมเรียนรู้ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”  ผ่านบทเรียนของ BAY กันดีกว่า