SE Club กิจกรรมภายใต้แผนงาน SE Empowerment

"SE Club" กิจกรรมภายใต้แผนงาน SE Empowerment

 
  เป็นการรวมตัวของ SE ที่เข้าร่วมโครงการ SET Social Impact Gym ตั้งแต่ปี 2017-2022 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ The Big Board Bar & Restaurant อาคารมหานคร คิวบ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคืบหน้าการดำเนินธุรกิจ อุปสรรค ความท้าทาย และ ประเด็นที่ฝากทิ้งท้าย รวมถึงการนำ SE ที่ประสบความสำเร็จด้านการขยายธุรกิจมาแลกเปลี่ยนมุมมองและให้คำแนะนำ และเชื่อมการทำงานระหว่างกัน โดยมีคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ ให้การต้อนรับในฐานะเจ้าของโครงการฯ  และมีผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นโค้ชจิตอาสาหลายท่านให้เกียรติเข้าร่วมงาน ได้แก่ คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ คุณเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิก ไพพ์ จำกัด (มหาชน) คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) และมี SE รับเชิญที่ดำเนินกิจการเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จให้เกียรติมาร่วมขึ้นเวทีแชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ได้แก่ คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงเจริญ แกรนด์ จำกัด (SC Grand) คุณกวิน นิทัศนจารุกุล Founder บริษัท ชูมณี จำกัด และคุณปริชญ์ รังสิมานนท์ Co-Founder บริษัท แคร์เนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Carenation)

 

 

   

 

ผู้เข้าชม  348