นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องในโอกาสวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก วันที่ 2 เมษายน นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สนับสนุน บริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จาก นายอนุกูล ปีดแก้ว
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ มูลนิธิออทิสติกไทย โดยบริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นหนึ่งในวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้ SET Social Impact Platform ที่ดำเนินธุรกิจทางสังคมเชิงบวกด้านการพัฒนาผู้เปราะบางในกลุ่มเด็กและบุคคลออทิสติก บจ. ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้เคยเข้าร่วมโครงการ SET Social Impact GYM จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้เข้มแข็งพร้อมสร้างผลลัพธ์ทางสังคมให้ยั่งยืน
ผู้เข้าชม  207