เปิดโครงการสถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า ปีที่ 3

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธัมมาลังกาโร) เจ้าอาวาส วัดจากแดง ชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. สหพัฒนพิบูล ธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล สุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ. โอสถสภา นงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอพระประแดง วัชระ เติมวรรธนภัทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง จ. สมุทรปราการ ร่วมเปิดโครงการสถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหารจัดการขยะ สนับสนุนคุณภาพชีวิต และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ โดยตั้งเป้าปีนี้มีปริมาณขยะอย่างน้อย 28,000 กิโลกรัมเพิ่มขึ้น 40% เพื่อเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่

 

ผู้เข้าชม  210