ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน SE Orientation Day เตรียมความพร้อมของธุรกิจเพื่อสังคมในโครงการ SET Social Impact GYM 2023

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน SE Orientation Day เตรียมความพร้อมของธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ SET Social Impact GYM 2023 ภายใต้แนวคิด “IDEA TO IDONE” โดยมีคุณวิรัฐ สุขชัย นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)  คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็นโค้ชจิตอาสา รวม 22 ท่าน ร่วมงาน “SE Orientation Day” ต้อนรับธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 9 บริษัท เข้าสู่โครงการ SET Social Impact GYM 2023  
โดยปีนี้ประกอบไปด้วย SE  ที่สร้างผลลัพธ์ทางสังคม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม 2 แห่ง ด้านผู้เปราะบาง 3 แห่ง  ด้านพัฒนาชุมชน 3 แห่ง และด้านการเกษตร 1 แห่ง  ภายในงาน นักธุรกิจเพื่อสังคมได้แนะนำตัวตนทางธุรกิจที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคม และได้รับคำแนะนำการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น SE ที่มีคุณภาพจากโค้ชจิตอาสา และ โครงการฯ   โดยมีรุ่นพี่นักธุรกิจเพื่อสังคมจากรุ่นก่อนร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ  โครงการ SET Social Impact Gym 2023 จะเริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 16 ตุลาคม 2566 รวม 11 สัปดาห์ นักธุรกิจเพื่อสังคมทั้ง 9 บริษัทจะได้รับการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจให้เข้มแข็ง และเรียนรู้การสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืนตลอด 8 สัปดาห์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ตลอดจนได้รับคำแนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจแบบตัวต่อตัว (One on One) ในการสร้างแผนธุรกิจที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน  

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.setsocialimpact.com/impact-program/SI-GYM/

ผู้เข้าชม  98