การศึกษา

จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่21ได้อย่างไร

โดยรองศำสตรำจำรย์วิทยำกร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณวิทยำลัยนวัตกรรมสังคม มหำวิทยำลัยรังสิต นำเสนอต่อสำนักงำนเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
244 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  2817