บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม สร้างสมดุลย์ระหว่างมูลค่าและคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรกรรม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวในรูปของสหกรณ์การเกษตร ทำธุรกิจเป็นเจ้าของสถานีบริการน้ำมันชุมชน โดยบริษัทฯช่วยสนับสนุนด้านความรู้ การลงทุนและระบบไอทีในการบริหารธุรกิจน้ำมันช...

อ่านต่อ...

การพัฒนาชุมชนและสังคมรอบโรงกลั่น เพราะชุมชน คือเพื่อนบ้านของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับ CSR-in-process ใช้เทคโนโลยีสะอาด ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน ควบคู่ไปกับพัฒนากิจกรรมต่างๆ กว่า 40 กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์กับ...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  2894