บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทโฮลดิ้งชั้นนำของประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายและมีศักยภาพการเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืนแห่งหนึ่งในประเทศไทย พันธกิจ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะรังสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จจากรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่ง - ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต ที่ยังไม่มีผู้ลงทุนเล็งเห็นโอกาสดังกล่าว นอกจากนี้ยังกระจายการลงทุนให้ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท เพื่อลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดพร้อมกับเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนให้มากที่สุด - เน้นเครือข่ายที่มั่นคง และกว้างขวางทั่วโลก ตั้งแต่ผู้จัดการกองทุน ตลอดจนนักธุรกิจแนวหน้า และผู้นำประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน - บริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการลงทุนอย่างมั่นคง และยั่งยืน - บริหารการลงทุนแบบไม่หยุดนิ่ง เพื่อการเจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนให้บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ - ความสามารถในการวิเคราะห์แบบเป็นเอกลักษณ์ ทำให้สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ และผลตอบแทนสูง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทโฮลดิ้งชั้นนำของประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายและมีศักยภาพการเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืนแห่งหนึ่งในประเทศไทย พันธกิจ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะรังสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จจากรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่ง - ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต ที่ยังไม่มีผู้ลงทุนเล็งเห็นโอกาสดังกล่าว นอกจากนี้ยังกระจายการลงทุนให้ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท เพื่อลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดพร้อมกับเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนให้มากที่สุด - เน้นเครือข่ายที่มั่นคง และกว้างขวางทั่วโลก ตั้งแต่ผู้จัดการกองทุน ตลอดจนนักธุรกิจแนวหน้า และผู้นำประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน - บริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการลงทุนอย่างมั่นคง และยั่งยืน - บริหารการลงทุนแบบไม่หยุดนิ่ง เพื่อการเจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนให้บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ - ความสามารถในการวิเคราะห์แบบเป็นเอกลักษณ์ ทำให้สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ และผลตอบแทนสูง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน คือ กำไร และต้องการความมั่นคง ความก้าวหน้าหรือการเจริญเติบโต การที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่ใช่อยู่ที่ผลประโยชน์หรือกำไรขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงการคืนกำไรในสิ่งที่ดีงามสู่สังคมควบคู่กันไปด้วย การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคม ภายใต้จริยธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ย่อมนำไปสู่การดำเนินธรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น - การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม - การร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม (การศึกษา/การทำนุบำรุงศาสนา/การส่งเสริมคุณภาพสังคม)

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ การลงทุน
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1905