บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยสร้างสรรผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพระดับโลก และหลากหลาย พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการเป็นองค์กรที่ดีที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยสร้างสรรผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพระดับโลก และหลากหลาย พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการเป็นองค์กรที่ดีที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจที่ผสานร่วมกับชุมชนเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมของเรา
มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา
โครงการทุนการศึกษา บริษัทฯ มอบทุนการศึกษา หนังสือเรียนพร้อมทั้งสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งเสื้อผ้า และอาหาร ให้แก่เด็กนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทางสังคมแก่โรงเรียนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พระนครศรีอยุธยา และเมืองเจียซิง ประเทศจีน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ งานพัฒนาชุมชน จิตอาสา
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  3104