บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ (VISION) : บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างครอบครัวในสังคมที่ร่มรื่น อบอุ่น และสร้างความสุขให้กับลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ “ธนาสิริ”
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ (VISION) : บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างครอบครัวในสังคมที่ร่มรื่น อบอุ่น และสร้างความสุขให้กับลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ “ธนาสิริ”

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

วิสัยทัศน์ ของบริษัท คือ “การสร้างครอบครัวในสังคม ที่ร่มรื่น อบอุ่น ให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ธนาสิริ” ภายใต้แนวความคิดดังกล่าว บริษัทได้สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และการให้บริการลูกค้า ตั้งแต่การสำรวจศึกษาหาข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในส่วนของฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของลูกค้าแต่ละกลุ่ม การใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงการให้บริการหลังการขาย นอกจากนี้ โครงการของบริษัท ยังอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ มีการคมนาคมสะดวกสบาย และมีการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลักษณะโดดเด่น เพิ่มความร่มรื่นแก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยของลูกค้า ทั้งระบบกล้องวงจรปิด และ รปภ.ตลอด 24 ชั่วโมง ในการพัฒนาโครงการของบริษัท อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แต่ทั้งนี้ เพื่อให้สภาพแวดล้อมของโครงการอยู่ในสภาพที่ดีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม บริษัทมีระบบการจัดการระบบสาธารณูปโภคของโครงการ เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากการดำเนินงานภายใต้ วิสัยทัศน์ของบริษัท และหลักธรรมาภิบาลตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทให้ความสำคัญ ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในโครงการ และชุมชนรอบข้าง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

ในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดกิจกรรม CSR เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิเช่น โครงการ School-BIRD ร่วมกับ มูลนิธิมีชัยพัฒนา โดยเป็นโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในชุมชนที่จังหวัดบุรีรัมย์, การบริจาคสิ่งของต่างๆ ได้แก่ เครื่องใช้สำนักงาน, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แล้ว โดยบริจาคให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัด (จังหวัดชัยภูมิ) เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้และความมีจิตอาสาของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้อย่างดี ในปี 2558 บริษัทมีแนวคิดในการจะทำโครงการ CSR กับกลุ่มของชุมชนรอบข้างของบริษัท ที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งได้เล็งเห็นแล้วว่า น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมย์ที่บริษัทตั้งไว้ โดยเริ่มจากการดูแลสุขอนามัยที่ดีให้แก่ สถานที่พักอาศัยคนงานในแต่ละโครงการของบริษัท ภายใต้ชื่อโครงการว่า “ Good Hygienic @ THANASIRI “ (โครงการสร้างสุขลักษณะที่ดีในแคมป์คนงาน)

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1106