บริษัท นกฮูกกรุ๊ป จำกัด

บริษัท นกฮูกกรุ๊ป จำกัด

นกฮูก กรุ๊ป คือสะพานที่เชื่อมระหว่างผู้บริโภคที่ใส่ใจกับผู้ผลิตที่มีความตั้งใจ เราเชื่อว่ามีผู้บริโภคที่ใส่ใจในอาหารที่ตัวเองทาน และให้ความสำคัญกับที่มาและการผลิต และเรารู้ว่ามีผู้ผลิตที่มีความตั้งใจและจริงใจในกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งสุดท้ายก็นำมาซึ่งความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของตน เราสร้างตลาดให้คนทั้งสองกลุ่มนี้ได้มีปฏิสัมพันธ์กันผ่านการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า นกฮูก กรุ๊ป ทำหน้าที่เป็นช่องทางการตลาดทางเลือกให้กับเกษตรกรในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) หรือเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) ผ่านการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอินทรีย์อย่างเป็นธรรม (Fair Trade) นกฮูก กรุ๊ป ทำการคัดสรรวัตถุดิบจากเกษตรกรอินทรีย์ / เกษตรกรรมยั่งยืน หรือองค์กรที่ทำการส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืน
บริษัท นกฮูกกรุ๊ป จำกัด
นกฮูก กรุ๊ป คือสะพานที่เชื่อมระหว่างผู้บริโภคที่ใส่ใจกับผู้ผลิตที่มีความตั้งใจ เราเชื่อว่ามีผู้บริโภคที่ใส่ใจในอาหารที่ตัวเองทาน และให้ความสำคัญกับที่มาและการผลิต และเรารู้ว่ามีผู้ผลิตที่มีความตั้งใจและจริงใจในกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งสุดท้ายก็นำมาซึ่งความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของตน เราสร้างตลาดให้คนทั้งสองกลุ่มนี้ได้มีปฏิสัมพันธ์กันผ่านการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า นกฮูก กรุ๊ป ทำหน้าที่เป็นช่องทางการตลาดทางเลือกให้กับเกษตรกรในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) หรือเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) ผ่านการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอินทรีย์อย่างเป็นธรรม (Fair Trade) นกฮูก กรุ๊ป ทำการคัดสรรวัตถุดิบจากเกษตรกรอินทรีย์ / เกษตรกรรมยั่งยืน หรือองค์กรที่ทำการส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืน

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรกว่า 90% นั้นเคยประสบปัญหาสุขภาพเนื่องจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร ยิ่งไปกว่านั้นปัญหาการเพิ่มขึ้นของราคาปัจจัยการผลิตยังนำไปสู่ปัญหาหนี้สินและปัญหาความยากจนของเกษตรกร แม้ปัจจุบันเกษตรกรจะหันมาสนใจทำเกษจรอินทรียืมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น แต่เกษตรกรอินทรีย์จำนวนมากยังมีปัญหาในเรื่องของการหาตลาด

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

เริ่มจากการที่เรามองเห็นว่าเกษตรอินทรีย์ เป็นทางแก้ปัญหาสังคมในหลายๆ มิติได้ แต่การจะทำให้ผู้ผลิตจำนวนมากหันมาทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนได้นั้น เรื่องตลาดเองก็เป็นประเด็นที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ผลิตที่อยากปลูกแบบอินทรีย์ แต่ไม่รู้จะไปขายที่ไหน นกฮูก กรุ๊ป จึงขอเข้ามาเป็นสะพานที่จะช่วยเชื่อมให้ผู้ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ไปถึงตลาดได้อย่างยั่งยืน เราเริ่มต้นที่ “ข้าว” ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของเกษตรกรไทย แต่เกษตรกรจำนวนไม่น้อยไม่สามารถหาช่องทางขายข้าวของตนได้ โดยเฉพาะข้าวออร์แกนิคที่มีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า ผลิตภัณฑ์ต่อมาของเราคือ “กาแฟ” โดยเรามุ่งไปที่สร้างตลาดให้กับกาแฟที่ปลูกและดูแลการผลิตโดยชาวเขาเผ่ามูเซอ เพื่อที่จะให้เขาสามารถดูแลผืนป่าไปพร้อมกับการผู้ผลิตกาแฟคุณภาพ ปัจจุบันเราทำให้ข้าวออร์แกนิคภายใต้แบรนด์ Urbie วางจำหน่ายในโมเดิร์นเทรดอย่าง Tops และ The Mall ซึ่งมีจุดจำหน่ายรวมเกือบ 100 สาขาทั่วประเทศ ส่วน Muser Coffee ก็มีจำหน่ายบนเที่ยวบินของแอร์เอเชีย เราทำให้สินค้าจากเกษตรรายย่อยสามารถวางจำหน่ายสินค้าของตนเคียงคู่กับสินค้าแบรนด์ใหญ่จากบริษัทมหาชนได้ ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของเรา ภารกิจของเราคือการทำให้ “ของดีๆ” ในชุมชน ได้ออกมาสู่คนจำนวนมาก

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

-เกษตรกรอินทรีย์ได้มีช่องทางการจำหน่ายที่เป็นธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องความยากจนและปัญหาหนี้สิน -เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร -ผู้บริโภคได้มีทางเลือกสำหรับสินค้าอาหาร/เครื่องดื่มที่มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น และมาจากวัตถุดิบที่ไร้สารพิษ -ช่วยส่งเสริมการรักษาธรรมชาติ ผ่านการสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: +6691-010-0122
Email: thanaponsr@gmail.com
Website: http:///
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  3860