บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการให้บริการไอซีทีแบบครบวงจร โดยมีจุดแข็งจากการเป็นผู้นำด้านบริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสำหรับลูกค้าองค์กร (Leased line) และการเป็นผู้นำด้านบริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์(Datacenter) ที่ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนบริการด้านโซลูชั่นด้านไอซีทีแบบครบวงจร (ICT Solution) ที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของลูกค้า บริการซอฟท์แวร์ออนไลน์ (Software–as-a-Service) สำหรับกลุ่มเอสเอ็มอี (SMEs) และมีการบริการการหลังการขายได้ที่สามารถไว้วางใจได้
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการให้บริการไอซีทีแบบครบวงจร โดยมีจุดแข็งจากการเป็นผู้นำด้านบริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสำหรับลูกค้าองค์กร (Leased line) และการเป็นผู้นำด้านบริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์(Datacenter) ที่ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนบริการด้านโซลูชั่นด้านไอซีทีแบบครบวงจร (ICT Solution) ที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของลูกค้า บริการซอฟท์แวร์ออนไลน์ (Software–as-a-Service) สำหรับกลุ่มเอสเอ็มอี (SMEs) และมีการบริการการหลังการขายได้ที่สามารถไว้วางใจได้

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เน้นการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ที่จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งต้องเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหา ปรับปรุง ต่อยอดการดำเนินงานและสร้างมูลค่าให้กับองค์กร รวมถึงเอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชะงักงันหรือการย่ำอยู่กับที่ของธุรกิจ พร้อมทั้งมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่จะช่วยสร้างความยอมรับนับถือให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชนและสังคม ทำให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนใช้สินค้าและบริการ รวมถึงเกิดความภักดีต่อองค์กร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กิจการดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น ทั้ง 2 สิ่งนี้ล้วนต้องการการเติบโต การพัฒนา การก้าวไปข้างหน้า ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นวิธีการหรือวิถีที่ดีด้วย ส่งผลไปสู่การเติบโตอันเนื่องจากมีรากฐานในการคิด การแก้ปัญหาและการใช้ทรัพยากรที่ดีและเกิดประโยชน์

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (CSV) คือ หัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง มีความชัดเจน และเป็นแผนระยะยาว โดยให้ความสำคัญกับ 3 มิติ อันได้แก่ มิติทางด้านเศรษฐกิจ ที่ตลอดกว่า 20 ปี บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า บริการ และพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องในทุกๆ กระบวนการเพื่อส่งมอบบริการคุณภาพมาตรฐานสูงให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดทางธุรกิจ ในระดับสากล ISO 9001, ISO 27001 และISO 20000 การันตีความพร้อมในการให้บริการ ทุกๆกระบวนการในการให้บริการ มิติทางมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญกำกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการสร้าง Green Data Center คือ Data Center ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการรณรงค์ให้พนักงานประหยัดการใช้ไฟฟ้าภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และสุดท้ายมิติทางสังคม บริษัทได้ริเริ่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมชุมชนรอบข้างและชุมชนพื้นที่ห่างไกล ทั้งใน “โครงการ Smart Click” เริ่มจากกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กๆ และชุมชนภายใต้การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า “การศึกษาไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” ร่วมถึง “โครงการ WE ทำดี ทำได้ ทำด้วย” ที่สร้างสรรค์ให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้แก่สังคมและชุมชน

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ ผู้ให้บริการทางด้านไอซีที (อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร) ,Cloud Technology,พื้นที่สำหรับการสร้างเว็บไซต์ ,ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) และซอฟท์แวร์ออนไลน์ต่างๆ ที่สามารถใช้งานผ่านทางเบราเซอร์ได้ทันที
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1889