Buy Social Thailand

Buy Social Thailand

วิสาหกิจเพื่อสังคมไนส์คอร์ปดำเนินโครงการ “Buy Social Thailand : ของคุณภาพ ช่วยสร้างสังคมดี๊..ดี” โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมกลไกทางการตลาดเพื่อสังคม เพื่อเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมในการสร้างคุณค่าร่วมในระบบเศรษฐกิจและสังคมผ่านกระบวนการจัดซื้อสินค้าและบริการที่สร้างคุณค่าทางสังคม (Social Value Procurement) เพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม และเสริมหนุนให้เป็นกลไกร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
Buy Social Thailand
วิสาหกิจเพื่อสังคมไนส์คอร์ปดำเนินโครงการ “Buy Social Thailand : ของคุณภาพ ช่วยสร้างสังคมดี๊..ดี” โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมกลไกทางการตลาดเพื่อสังคม เพื่อเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมในการสร้างคุณค่าร่วมในระบบเศรษฐกิจและสังคมผ่านกระบวนการจัดซื้อสินค้าและบริการที่สร้างคุณค่าทางสังคม (Social Value Procurement) เพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม และเสริมหนุนให้เป็นกลไกร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

Buy Social ซึ่งเป็นแคมเปญสากลเริ่มต้นโดย Social Enterprise UK ในประเทศอังกฤษและขยายตัวไปยังประเทศต่างทั่วโลก ในประเทศไทย Buy Social Thailand ได้ริเริ่มขึ้นโดย วิสาหกิจเพื่อสังคม NISE ในฐานะตัวกลางสร้างการเชื่อมโยงและส่งเสริมทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม ตลอดจนรณรงค์ผู้ซื้อ ผู้บริโภค หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สู่การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ผ่านกระบวนการซื้อขายสินค้าบริการ SOCIAL VALUE PROCUREMENT โดยรวบรวมสินค้าบริการของกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม ประเมินรับรองสินค้าบริการและองค์กร ภายใต้สัญลักษณ์ Buy Social Thailand เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่มีความต้องการสินค้าคุณภาพควบคู่กับคุณค่าทางสังคม (Social Value) ตลอดจนเป็นการยกระดับมาตรฐานกลุ่มของวิสาหกิจเพื่อสังคมไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล Buy Social Thailand ได้ร่วมกับ Workability Thailand ในการค้นหาพัฒนาการตลาดให้แก่กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมในภาคส่วนคนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้าบริการของลุ่มวิสาหกิจคนพิการ/หรือเพื่อคนพิการสู่การเป็นที่ยอมรับของสังคมไทยด้วยการสนับสนุนธุรกิจและเปิดโอกาสการในการเข้าถึงการตลาด เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าของสินค้าบริการ สร้างช่องทางการเข้าถึงสินค้าบริการเพื่อสังคม ขยายการส่งเสริมการจ้างงานแก่คนพิการในชุมชนต่างๆอย่างยั่งยืน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ลงในระดับชุมชน ตลอดจนส่งเสริมความความตระหนักและจุดประกายทางสังคมผ่านการใช้สินค้าบริการ สร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนในการร่วมแบ่งปันและสร้างสรรค์สังคมไทย

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

 สร้างความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากการใช้งบประมาณ งานจัดซื้อให้คุ้มค่าที่เกิดผลลัพธ์ทั้งในทางเศรษฐกิจ และทางสังคม  ยกระดับผลการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและการ พัฒนาชุมชนสังคมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน  ส่งเสริมความมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน และองค์กร เพิ่มระดับความผูกพัน พนักงานและจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม  สนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสังคมให้มีศักยภาพ เข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืน  เกิดการเชื่อมโยงภาคีความร่วมมือเครือข่ายภาคสังคมภาครัฐและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง  สร้างแรงบันดาลใจเพื่อสังคมในองค์กร ลูกค้าผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคม ไทยในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

พบกับสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสังคมจากกิจการเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างอาชีพ ให้แก่คนพิการ และผุู้ด้อยโอกาสจากหลากหลายพื้นทั่วประเทศไทย “กิจการเพื่อสังคม” เป็นมากกว่าช่วยเหลือด้วยการให้ปลาเพียงวันเดียวแต่เป็นการสร้างอาชีพ สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ด้อยโอกาส ให้เขาตกปลาหาเลี้ยงตนเองได้ตลอดชีวิต

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมของคนพิการ ในปัจจุบันมีกว่า 30 องค์กร/กลุ่ม กระจายอยู่ทั่วประเทศในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งการเกษตร เช่น ฟาร์มไส้เดือน นครปฐม กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะคนพิการจ.ระยอง กลุ่มเกษตรอินทรียโคราช กลุ่มแปรรูปธุรกิจอาหารและcatering เช่น Cube Shop&Café ที่กรุงเทพ และระยอง Half&half พัทยา กลุ่มเทคโนโลยี เช่น บริการ Call Center และ Software House พัทยา กลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น บริการ Printing service โดยมูลนิธิออทิสไทย งานผลิตภัณฑ์ไม้ จังหวัดอ่างทอง ผ้าทอซาโอริ กลุ่มบ้านสมานใจ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น - ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา (ABLE) ณ ศูนย์ฝึกอาชีพรามอินทรา กรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร จังหวัดนนทบุรี - Half n half ภายใต้การบริหารจัดการ Ray Bakery มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา จังหวัดชลบุรี - ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมธุรกิจและการมีงานทำของคนพิการ (THE CUBE : Incubation Center on Business Innovation and Inclusive Employment for PWDs) ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม - ชมรมคนพิการตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร - ชมรมผู้ปกครองลูกพิเศษเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - สมาคมนวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา (ADAI) - ฟาร์มดี : ฟาร์มไส้เดือน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม - ศูนย์เรียนรู้คนพิการและครอบครัว (เลี้ยงแพะ) ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง - ชมรมโคราชเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (KON : Korat Organic Network) จังหวัดนครราชสีมา - มูลนิธิออทิสติกไทย กรุงเทพมหานคร - สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง - กลุ่มรักษ์คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสภต.ปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี - ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ กรุงเทพมหานคร - กลุ่มเกษตรกรไทบ้านชุมชนบ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 02-650-1129 , 081-833-0148
Email: buysocialthailand@gmail.com
Website: http://www.buysocialthailand.com
Facebook: https://www.facebook.com/BuysocialThailand

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

Buy Social Thailand #BUYSOCIALคุณซื้อสังคมดี๊ดี #สินค้าจากฝีมือคนพิการ
ผู้เข้าชม  2974