Asian Leadership Academy

Asian Leadership Academy

Asian Leadership Academy เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เน้นสร้างสังคมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยและออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาสังคม
Asian Leadership Academy
Asian Leadership Academy เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เน้นสร้างสังคมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยและออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาสังคม

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

การเตรียมชีวิตของใครคนหนึ่งในระยะยาว เป้าหมายจึงเป็นการพัฒนาเด็กไทยโดยรวม ตั้งแต่ ส่งเสริมการเรียนรู้ อ่านเขียน ความเป็นผู้นำ ความรู้รอบตัว และทักษะอื่นๆ ที่ยังขาดไปในระบบการศึกษาของเด็กไทย ซึ่งจำเป็นต่อการเรียนต่อ และใช้ชีวิตในอนาคต

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจำเป็นต้องพึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบจากทุกภาคส่วน Asian Leadership Academy ต้องการเป็นองค์กรตัวกลางที่ช่วยพัฒนาทั้งทรัพยากรมนุษย์และร่วมออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

Workshop และบริการออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม เน้นกระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking (Human-Centered Design)

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

สร้างทักษะการเป็นผู้นำและการมีความคิดสร้างสรรค์ การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้แก่องค์กรเพื่อสังคม กิจการเพื่อสังคม สถาบันการศึกษา เยาวชนทั่วไป

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email: may@asianleadershipacademy.com
Website: http://www.asianleadershipacademy.com
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  1594