กิจการเพื่อสังคม “ฟาร์มสุข ไอศกรีม”

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

เปลี่ยนผู้ด้อยโอกาส เป็นผู้ได้โอกาส โดยการใช้ทักษะวิชาชีพการทำไอศกรีมเป็นเครื่องมือ

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

เด็กและเยาวชนที่มีสถานภาพด้อยทางสังคม ขาดโอกาสทางการศึกษา ประสบภาวะยากลำบากในชีวิต ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ถูกกระทำรุนแรง ถูกเอาเปรียบทางด้านแรงงาน รวมทั้งค่านิยมที่ไม่ถูกต้องทำให้ถูกผลักดันเข้าสู่กระบวนการประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสม และทำให้เกิดปัญหาสังคมด้านอื่นๆ ตามมา

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

อบรมวิชาชีพการทำไอศกรีมให้สามารถประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่า มิต้องตกเป็นเหยื่อทางสังคมอีกต่อไป

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

พัฒนาหลักสูตรการอบรมวิชาชีพการทำไอศกรีมเพื่อจำหน่าย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ รวมทั้งสื่อ อุปกรณ์การเรียน การสอน และจัดอบรมเป็นรุ่นๆ รุ่นละไม่เกิน 100 คนตามบ้านพักฉุกเฉินภาครัฐและเอกชน, สถานพินิจ, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์, มูลนิธิ ที่มีเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 13-18 ปีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักและ 18 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง ระยะเวลาการอบรม 3-8 ชม. และ มีการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญในกรณีประสบปัญหาในระหว่างการประกอบอาชีพ

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0831379705
Email: farmsookicecream@gmail.com
Website: https:///farmsookicecream
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

กิจกรรมสร้างความสุข ความรัก ให้คนในครอบครัว
ผู้เข้าชม  2223